Categorieën: Aannemer

×

ZuidasDok

Project

ZuidasDok

Opdrachtgever

Zuidplus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor)

Locatie

Amsterdam

Categorie

Aannemer

Looptijd

2017 – 2020

Projectomschrijving

Het project Zuidasdok heeft als doel om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de Rijksweg A10 Zuid verbreed van 4 naar 6 rijstroken en deels ondergronds gebracht. Station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en vernieuwd en de verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer worden opnieuw ingericht.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Sinds eind 2017 is Syntax InfraMediairs binnen het consortium van ZuidPlus (Heijmans, HOCHTIEF en Fluor) aangesteld om de verleggingen voor project Zuidasdok in goede banen te leiden.

Om dit te realiseren is het van belang dat conflicterende kabels en leidingen voortijdig verlegd, verwijderd of beschermd zijn. Syntax InfraMediairs is van start gegaan met het in kaart brengen van de raakvlakken tussen het civiele ontwerp en de kabels en leidingen om vervolgens maatregelen te kunnen treffen bij deze conflictgebieden. Onderdeel voor het bepalen van het raakvlak en het bepalen van de ontwerpoplossing is het graven van proefsleuven. De aangetroffen kabels en leidingen worden met speciaal daarvoor ontwikkelde meetapparatuur van Unovica ingemeten en inzichtelijk gemaakt t.o.v. het ontwerp. De netbeheerders werden vervolgens op de hoogte gebracht van de conflicterende ligging van hun kabels & leidingen.

Het team van K&L coördinatoren en engineers gaat onder leiding van de Senior Consultant van Syntax InfraMediairs vervolgens samen met opdrachtgever, opdrachtnemer en netbeheerder aan de slag. Er worden zo goed mogelijke technisch en maatschappelijk verantwoorde oplossingen uitgewerkt. Dit wordt ingebed in de WIOR (Werken in de Openbare Ruimte) door de gemeentelijke wenstracéprocedure te doorlopen. Daaropvolgend worden de verleggingen van de kabels en leidingen gerealiseerd. Om schade aan kabels en leidingen tijdens de uitvoering van het project te voorkomen en om de juiste maatregelen te treffen, zijn er proefsleuven gegraven. Daarnaast is er een K&L Loket ingericht met als doel om graafschade binnen het project van ZuidPlus te voorkomen.

Spoorzone Groningen

Project

Spoorzone Groningen

Opdrachtgever

Strukton Civiele Projecten BV

Locatie

Groningen

Categorie

Aannemer

Looptijd

2018 – 2022

Projectomschrijving

Het station van Groningen gaat ruimte bieden aan meer treinen. Station Groningen is van oudsher altijd een ‘kopstation’ geweest. Na de ombouw van het Hoofdstation is het de bedoeling dat de regionale treinen kunnen doorrijden. Daarvoor zijn meer sporen en meer perrons nodig en komt er een nieuwe voetgangerstunnel onder de sporen door. Fietsers kunnen van de binnenstad doorfietsen naar via een aparte fietstunnel. Aan de rand van deze tunnel komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor zo’n 5.000 fietsers. De bus krijgt ook een nieuwe plek in het stationsgebied. Het busstation verhuist namelijk naar de achterzijde van het station. Via een busonderdoorgang rijden de bussen straks vanaf de Stationsweg naar de zuidkant van het station. Daar komt een nieuw busstation waar alle bussen aan kunnen halteren en die reizigers kunnen bereiken via de voetgangerspassage. (Bron website www.groningenspoorzone.nl)

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Syntax InfraMediairs B.V. is sinds het begin betrokken bij dit contract voor Strukton. We hebben de tender risicodragend opgepakt en een aantal opvallende zaken uit het aanbestedingsdossier kunnen halen voor Strukton. Vervolgens zijn we sinds mei 2019 begonnen met de concretiseringsfase en hebben de eerste snelle verleggingen gerealiseerd bij de seinpost, een heel belangrijk knooppunt van zowel de spoorse kabels en leidingen als kabels en leidingen derden. Op dit moment zijn we de inventarisatie voor het IV-schap aan het afronden en is Syntax InfraMediairs namens Strukton tijdelijk beheerder van het middenspanningsnet. Er wordt nu gewerkt door Strukton gewerkt aan het Definitief Ontwerp en hiermee gaan we vanaf januari 2021 weer het gesprek aan met de beheerders van de kabels en leidingen.

Reconstructie N213

Project

Reconstructie N213

Opdrachtgever

Van Gelder – Vobi (VoGel)

Locatie

Naaldwijk – Poeldijk

Categorie

Aannemer

Looptijd

2019 – 2020

Projectomschrijving

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in combinatie met Vobi Beton- en waterbouw de reconstructie van de N213 uitgevoerd. Tussen de Middelbroekweg en de Dijkweg is de rijbaan verdubbeld van 2×1 naar 2×2 rijstroken en is geluid reducerend asfalt aangelegd. Ook is het bestaande geluidscherm vervangen voor een hoger scherm en de toegang naar Royal FloraHolland aangepast. Tussen de Dijkweg en Rolpaal is groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd en een fietstunnel gerealiseerd bij de rotonde aan de Bosweg. Deze bestaande rotonde is uitgebreid met een extra aantakking voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Elsenbosch. Tussen Rolpaal en de aansluiting met de N211 is de rijbaan versmald, heeft groot onderhoud plaats gevonden en is de bestaande grondkerende constructie langs het water vervangen. De aannemerscombinatie VoGel heeft op de N213 Naaldwijk-Poeldijk de doorgaande verkeerader compleet gereconstrueerd, met als hoofdpunten de kruising Dijkweg en de rotonde. De doorgaande route N213 diende hier open te blijven zodat de 2e bloemenveiling van Europa bereikbaar zou blijven.

Werkzaamheden Syntax InfraMediairs

Bij dit complexe project heeft Syntax InfraMediairs de jaren opgebouwde kennis en expertise ingezet. De regie en coördinatie van kabels en leidingen werden toevertrouwd aan ons en wij hebben de aannemer hierbij succesvol ontzorgd. Alle kabels en leidingen zijn geïnventariseerd en de knelpunten met de kabels en leidingen zijn inzichtelijk gemaakt. De knelpunten met de kabels en leidingen zijn met de betrokken netbeheerders besproken. Vervolgens zijn de kabels en leidingen verlegd.

Dit resulteerde dat dit project met geen enkele dag vertraging tot een goed resultaat is gebracht. Syntax InfraMediairs, een sterk en betrouwbaar partner bij complexe projecten!